Visie

Pedagogisch project

Wij willen mensen vormen
die knap zijn met het hoofd
en vaardig met de handen
die later gelukkig zullen zijn met hun werk,
die goed zijn voor elkaar
en met wie het aangenaam is om samen te leven.

Gitok heeft een duidelijk pedagogisch project dat vertrekt vanuit drie kerngedachten:

Gitok biedt jonge mensen, ongeacht hun sociale, levensbeschouwelijke of culturele herkomst, evenwichtige ontplooiingskansen. Onze school staat voor degelijk onderwijs dat uitstekend voorbereidt op het hoger onderwijs of de beste garantie biedt voor goed werk. Het studieaanbod, de vakinhouden, de technische uitrusting evolueren voortdurend naargelang de nieuwe inzichten en andere noden.

Gitok hecht een groot belang aan een brede vorming waarvan kwaliteitszorg, veiligheid, beroepsfierheid, flexibiliteit, orde en discipline de belangrijkste elementen zijn. Gitok is een school waar hard moet gewerkt worden, maar waar evengoed ruimte is voor sport en ontspanning. Lichamelijk en geestelijk gezond leven heeft een belangrijke plaats in de dagelijkse werking van de school.

Gitok is een school waar het goed is te zijn, met een open kijk op het leven en op de wereld. Wij zijn een leefgemeenschap waar iedereen met iedereen in dialoog kan gaan, in een sfeer van respect en van vertrouwen. Wij proberen jonge mensen te vormen die open staan voor wat in de wereld gaande is, zowel ver weg als dichtbij. Wij leren hen daarmee kritisch om te gaan. Op Gitok is verdraagzaamheid vanzelfsprekend. Wij willen onze jongeren helpen opgroeien tot gelukkige en evenwichtige volwassenen.

Lang voor er sprake was van het M-decreet werd er reeds op Gitok gewerkt met een polykansenbeleid. Ons  “polykansenbeleid” gekaderd in ons zorgbeleid impliceert ondersteunende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Leerkrachten stemmen zich af op de noden van elke leerling. Als een kind niet meekan op school dan is de belangrijkste vraag: wat heeft dit kind nodig om te leren?  Met die vraag gaan onze lerarenteams in de klassenraad aan de slag.
We mogen ons immers niet blindstaren op de vraag: wat is er mis met dit kind?

Elke vorm van zorg op Gitok is gebaseerd op het principe van het wederzijds engagement. Vanuit de school wordt er veel energie en tijd gestopt in het zoeken naar redelijke aanpassingen. Dit heeft uiteraard alleen maar zin wanneer daar voldoende motivatie en betrokkenheid van de leerling en ouders tegenover staat. Alleen SAMEN geraken we vooruit.

Het zorgbeleid van Gitok vertrekt vanuit de visie dat alle leerlingen - en in het bijzonder leerlingen met specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften - maximale ontwikkelingskansen krijgen.
Daardoor hanteert de leerlingenbegeleiding op Gitok een brede waaier van maatregelen die zich situeren op vier begeleidingsdomeinen: de onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg. De leerlingenbegeleiding vertrekt hierbij vanuit deze vier begeleidingsdomeinen en dat in alle fasen van het zorgcontinuüm.

We gaan voor een zo breed mogelijke basiszorg voor al onze leerlingen.
De meeste STICORDI -maatregelen voor de verschillende leer-en of ontwikkelingsstoornissen zijn in de basiszorg opgenomen. Aanpassingen kunnen bijvoorbeeld langere toetstijden zijn, voorlezen van vragen bij toetsen en examens, mondelinge feedback… Deze zorg verschilt per onderwijsniveau en studiejaar. De maatregelen voor een leerling van een de B-stroom verschillen van een leerling in de A-stroom. Vanzelfsprekend is er ook een verschil in begeleiding tussen een leerling van de eerste, tweede of derde graad.

Leerlingen waar de brede basiszorg onvoldoende voor blijkt, worden besproken in de CEL leerlingenbegeleiding. Deze CEL bestaat uit de directeur en/of adjunct-directeur , de leerlingbegeleider(s), pedagogisch adviseurs en de CLB-medewerkers. Hier worden voorstellen geformuleerd voor begeleidingstrajecten. De klassenraad concretiseert deze voorstellen.
In samenspraak met leerling, ouders en eventueel CLB kan overgegaan worden op individuele verhoogde zorg. Dit kan bijvoorbeeld gaan over technische hulpmiddelen als een laptop met dyslexie-software of een aangepaste stoel …

In de eerste graad wordt er 3 maal per week huiswerkbegeleiding aangeboden voor leerlingen die het maken van  taken en lessen niet georganiseerd krijgen. Dit gebeurt steeds op vraag van de klassenraad. Leerlingen kunnen gebruik maken van een laptop om bv. met Smartschool de digitale agenda te raadplegen,...

Ook in Gitok bovenbouw komen onze leerlingen de school binnen met hun eigen rugzakje. Bij sommigen kan dat soms zwaar beginnen wegen. Vanuit de cel leerlingenbegeleiding proberen we telkens opnieuw te luisteren en gaan we SAMEN op zoek naar redelijke aanpassingen. Soms lukt het niet alleen en krijgen we steun van het CLB of andere gespecialiseerde centra buiten de school. In overleg met de leerkrachten proberen we SAMEN de best mogelijke begeleiding en ondersteuning te geven aan onze leerlingen.

Het Vrij CLB Voor- en Noorderkempen is het centrum voor leerlingenbegeleiding dat verbonden is aan onze school.

Het CLB werkt samen met ouders, school en andere hulpverleners bij de begeleiding van onze leerlingen.  
Het welzijn van de leerling staat steeds centraal.  
Zij werken multidisciplinair, onafhankelijk en gratis. Al hun medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim.  
Het CLB werkt op vraag.  

Meer informatie over het CLB en haar werking kan je terugvinden op hun website: www.vclbvnk.be

Contact:

Vrij CLB Voor- en Noorderkempen
Nieuwstraat 67 
2910 Essen 
03 667 28 28
essen@vclbvnk.be 

Per 1 september 2018 werkt Gitok samen met het Netwerk Ondersteuners Antwerpen, kortweg NOA.

Dit is een ondersteuningsnetwerk voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die les volgen in het gewone onderwijs.
De multidisciplinaire teams gaan samen met de scholen regulier onderwijs aan de slag om de leerling, de leerkrachten en de schoolteams te ondersteunen op het pad naar inclusie. 

Meer informatie over NOA kan je terugvinden op www.noahelpt.be.

Voeg je koptekst tekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst tekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst tekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst tekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.